1
einsam allein, verlassen
solitaire seul
lonely solitary
solitário
ech si ganz gär eleng ouni mech einsam ze fillen
2
einsam abgelegen
isolé solitaire
remote desert
solitário isolado ermo
de Robinson Crusoe huet laang op enger einsamer Insel iwwerlieft