Eisebunnsschwellen
Eisebunnsschwelle
Eisenbahnschwelle
traverse (de chemin de fer)
sleeper railway
travessa (de caminho de ferro)
fréier waren d' Eisebunnsschwellen 1 all aus Holz
Schwell
Eisebunnsschwell
Schwell