Eiseketten
Eisekette
Eisenkette
chaîne en acier
iron chain
corrente de ferro cadeia de ferro
den Anker vum Schëff hänkt un enger laanger Eiseketten