unsererseits
de notre côté pour notre part
on our part
por nosso lado pela nossa parte
si zécken nach, mee eisersäits ass kee Problem
fir eis
fir eisen Deel
vun eis aus
vun eiser Säit aus
eisersäits
fir eisen Deel
vun eis aus
fir eis
vun eiser Säit aus