Eklampsien
Eklampsië
Eklampsie
éclampsie (puerpérale)
eclampsia
eclampsia
eng Eklampsie ass eng Noutfallsituatioun um Enn vun der Schwangerschaft, bei där d' Fra 1 onerklärlech staark Krämp kritt