Ekonomisten
Ekonomiste
Volkswirt
économiste
economist
economista
zwee bekannt Ekonomisten hunn eng Etüd iwwer d' Lëtzebuerger 1 Handwierk publizéiert