1
hier an dieser Stelle
ici en ce lieu, à cet endroit
here in this place
aqui neste lugar, neste sítio
elei läit den Ziedel, no deem ech gesicht hunn!
et steet alles elei am Dossier
vun elei aus huet een eng fantastesch Vue
EGS deen elei ass keen Dommen ech si keen Dommen
hei
2
hier in diesem Fall
ici dans ce cas
here in this case
aqui neste caso
elei handelt et sech ëm eng kriddeleg Fro
hei
1
elei
hei
2
elei
hei