Elementer
1
Element Bestandteil
élément composant(e)
element part, component
elemento componente
de Schräiner muss déi verschidden Elementer vum Schaf nach zesummebauen
d' Sprooch 1 ass e wichtegt Element fir d' Integratioun 1
2
Element Substanz
élément substance
element substance
elemento substância
kanns du mir zwee radioaktiv Elementer nennen?
3
an sengem Element sinn
in seinem Element sein
être dans son élément se sentir à l'aise
to be in one's element
estar no seu elemento sentir-se à vontade
wann ech Musek ka maachen, sinn ech a mengem Element
am Waasser ass eise Klenge voll an sengem Element