elementar grundlegend
élémentaire fondamental
elementary
elementar fundamental
dat ass elementar , 1 dat misst de wëssen!
déi elementaarst Héiflechkeet verlaangt, datt Dir eis Bescheed sot