1
wählbar über das passive Wahlrecht verfügend
éligible qui a le droit de vote passif
elegível que tem direito de ser eleito
fir eligibel ze sinn, muss een den Dag vun de Wale groussjäreg sinn
wielbar
2
eligibel si fir
antragsberechtigt sein für in Betracht kommen für
être éligible à être en droit de jouir de
ser elegível para reunir os requisitos para poder beneficiar de
net all Student ass fir e Subsid eligibel
1
eligibel
wielbar