elitär
élitaire
elitist
elitista
dee Moler verkéiert nëmmen an elitäre Kreesser