1
jetzt
maintenant
now
agora
ech hunn d' Wäsch 1 de Moien ausgehaangen, se misst elo dréche sinn
bis elo ass nach näischt beschloss
vun elo u ginn aner Säiten opgezunn
d' Kanner 1 si midd, mir ginn elo heem
a wat geschitt elo ? 1
et ass elo oder ni!
2
elo wéini
neulich letztens
l'autre jour récemment
the other day
no outro dia recentemente
ech wollt elo wéini engem däi super Witz erzielen, mee ech hat d' Pointe 1 vergiess
mäi Brudder huet elo wéini eng Klassefoto vu senger aler Septième erëmfonnt
ewell