Elsteren
Elstere
Elster
pie bavarde
Eurasian magpie
pega-rabuda
wéi laang bréien d' Elsteren 1 ? 1
Kréi
Elster
Kréi