kee Singulier
Eltern
parents père et mère
parents
pais pai e mãe
hie wunnt nach bei sengen Elteren
EGS dee Kaddo ass net vu schlechten Elteren ! 1 dee Kaddo léisst sech weisen