Ëmännerungen
Ëmännerunge
Umänderung
retouche
alteration
alteração retoque
d' Ëmännerung 1 vum Kleed huet zwielef Euro kascht