hunn
emanzipéiert
reflexiv
sich emanzipieren
s'émanciper
to emancipate oneself
emancipar-se
si haten sech ganz séier emanzipéiert