hunn
ëmgebaut
transitiv
1
umbauen umändern
transformer modifier, améliorer
to renovate to convert
remodelar transformar
eis Noperen hunn hiert Haus ëmgebaut
mäi Campingcar ass eng ëmgebaute Camionnette
intransitiv
2
umbauen Umbauarbeiten ausführen
faire des transformations
to be renovated
fazer remodelações num edifício
de Supermarché baut ëm