hunn
ëmfaasst
transitiv
umfassen enthalten
comprendre comporter
to comprise to contain
abranger compreender
de Fichier vun der Bibliothéik ëmfaasst Honnerte vu Bicher
eisen Aktiounsprogramm ëmfaasst dräi Schwéierpunkten