sinn
emigréiert
intransitiv
emigrieren
émigrer
to emigrate
emigrar
am 19. Joerhonnert si vill Lëtzebuerger an Amerika emigréiert
auswanderen
emigréieren
auswanderen