kee Pluriel
Umweltproblematik
questions environnementales enjeux environnementaux
environmental issues
problemática ambiental
an der Gesellschaft entsteet ëmmer méi e grousst Bewosstsi fir d' Ëmweltproblematik 1