Endungen
Endunge
Endung
terminaison d'un mot
ending of a word
terminação de uma palavra
wat fir eng Endung kritt dat Wuert?