Energieleeschtungen
Energieleeschtunge
energetische Leistung
performance énergétique
energy efficiency
desempenho energético
d' Energieleeschtung 1 vun eiser Heizung gëtt mat der Zäit ëmmer méi schlecht