Energieleeschtungsklassen
Energieleeschtungsklasse
Energieeffizienzklasse
classe d'efficacité énergétique
energy efficiency rating
classe de desempenho energético
wéi eng Energieleeschtungsklass huet dat heiten Appartement um Energiepass stoen?