Energiequellen
Energiequelle
Energiequelle
source d'énergie
source of energy
fonte de energia
et ass eng Erausfuerderung, alternativ Energiequellen ze fannen