Singulier
männlech
Genitiv
1
eines
(l')un
somebody someone
um
enges , 1 deen ëmmer nëmme mault, si mir hei net néideg!
Singulier
sächlech
Genitiv
2
eines
(l')un (l')une
somebody someone
um uma
enges , 1 dat ëmmer nëmme mault, si mir hei net néideg!