Ënnen
Ënne
Zwiebel Gemüse
oignon légume
onion vegetable
cebola legume
de Kach schneit d' Ënn 1 kleng
den Hobbygäertner huet zwou Reie schéin, déck Ënnen a sengem Gaart
Zwiwwel
Ënn
Zwiwwel