unterbesetzt
en sous-effectif
understaffed short of people
com falta de efetivos com falta de gente
mir kënnen all dës Aarbechten net matzäit fäerdegkréien, well mir den Ament ënnerbesat sinn
am Chouer ass de Bass ënnerbesat