sinn
ënnergedaucht
intransitiv
untertauchen unter Wasser gehen
plonger aller sous l'eau
to dive to go under water
mergulhar meter-se debaixo de água
hues de d' Int 1 gesinn ënnerdauchen ? 1