hunn
ënnerdeelt
transitiv
unterteilen
subdiviser
to subdivide
subdividir dividir novamente
och déi onreegelméisseg Verbe sinn nach eng Kéier ënnerdeelt