unterentwickelt
sous-développé
underdeveloped
subdesenvolvido
verschidde Géigenden am Land sinn touristesch ënnerentwéckelt