kee Pluriel
Unterernährung
sous-alimentation
malnutrition
subnutrição
all Dag stierwe vill Kanner op der Welt un Ënnerernärung