unterschiedlich
différent dissemblable
different dissimilar differently
diferente diverso
d' Reaktiounen 1 op déi Ried si ganz ënnerschiddlech
d' Froe 1 vun deenen zwou Prüfunge sinn ënnerschiddlech schwéier