enorm sehr
énormément très
very enormously
imenso muito
d' Kanner 1 haten enorm vill ze zielen, wéi se aus der Vakanz erëmkoumen
d' Uebst 1 ass an der Lescht enorm deier
immens
enorm
immens
astronomesch
EGS
gehierlos
EGS
gigantesch
mega
EGS