hunn
enquêtéiert
intransitiv
ermitteln Ermittlungen durchführen
enquêter
to investigate
fazer uma investigação
an deem Korruptiounsskandal enquêtéiert d' Police 1 schonn eng Rei Joren
ermëttelen
enquêtéieren
ermëttelen