Enthalungen
Enthalunge
Enthaltung bei einer Abstimmung
abstention option lors d'un vote
abstention in a vote
abstenção numa votação
de Gemengebudget gouf mat fënnef Jostëmmen, dräi Neestëmmen an enger Enthalung ugeholl
Abstentioun
Enthalung
Abstentioun