hunn
entierft
transitiv
enterben
déshériter
to disinherit
deserdar
hien huet an der Roserei probéiert, seng Kanner ze entierwen