sinn
entkomm
intransitiv
entkommen
s'échapper s'enfuir
to escape
escapar fugir
déi zwee Terroriste konnten entkommen
fortlafen
entkommen
fortlafen