entweeder ... oder
entweder ... oder
ou (bien) ... ou (bien)
either ... or
ou ... ou quer ... quer
entweeder du waarts op eis oder du kënns eis sichen!
hien ass entweeder an senger Kummer oder an der Stuff