epidemisch
épidémique
epidemic
epidémico
Tuberkulos ass eng Krankheet, déi epideemesch Ausmoosse kann unhuelen