sinn
eramarschéiert
intransitiv
hereinmarschieren hineinmarschieren
faire son entrée entrer en formation
to march in(to)
fazer a sua entrada entrar em marcha
d' Athleete 1 sinn an de Stadion eramarschéiert
hanner der Musek koumen d' Pompjeeën 1 eramarschéiert