hunn
erageréckelt
transitiv
1
bewegen heranrücken heranschieben um Platz zu schaffen
déplacer pousser pour libérer de la place
chegar para cá chegar para lá para dar lugar
réckel den Auto nach e bëssen eran , 1 soss geet d' Garagëpaart 1 net zou!
d' Still 1 stinn ze wäit vum Dësch, wa mer se eraréckelen , 1 kënnt ee besser hannendru laanscht
2
einrücken einen Textteil
renfoncer une partie d'un texte
to indent a line of text
indentar uma parte de um texto
wann s de en neien Abschnitt ufänks, kanns de d' Zeil 1 eraréckelen
aréckelen
sinn
erageréckelt
intransitiv
3
aufrücken aufschließen
se pousser se déplacer pour libérer de la place
to budge up to make room
chegar-se para cá chegar-se para lá para dar lugar
réckel e bëssen eran , 1 datt ech mech niewent dech op d' Bänk 1 ka setzen!
2
eraréckelen
aréckelen