hunn
eragestach
transitiv
hineinstecken in etwas stecken
enfoncer rentrer mettre dedans
to put in to tuck in to insert
meter (para dentro)
wann s de de Schlëssel net ganz erastéchs , 1 kriss de d' Dier 1 net opgespaart
stiech de Läpp eran ! 1
EGS hie kritt et uewen an ënnen eragestach hie gëtt verwinnt