abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
ech fueren net gären hannerzeg aus der Garage eraus
du muss d' Onkraut 1 mat der Wuerzel eraus rappen 1