hunn
erausgepléckt
transitiv
herauspicken herausklauben
sélectionner choisir
to pick out to fish out to choose
selecionar escolher
si hunn sech beim Buffet déi beschte Mäifel erausgepléckt