vorbei räumlich
passé (re)parti
passed by
passado ido por diante
komm, mer waarde bis d' Pressessioun 1 erduerch ass, éier datt mer an d' Kathedral 1 ginn