erst
sert à nuancer l'expressivité d'un énoncé
used to nuance the expressiveness of a statement
serve para matizar a expressividade de um enunciado
mat dëser Reform huet de Pabeierkrich eréischt richteg ugefaangen!
wat gëtt dat eréischt , 1 wann d' Strooss 1 bis gespaart ass!