hunn
erëmginn
transitiv
1
wiedergeben zurückgeben
rendre restituer, redonner
to give back to return
devolver restituir dar de volta
du muss mir nach meng Bicher erëmginn ! 1
kontrolléier, ob de Keessjee dir d' Mënz 1 richteg erëmginn huet ! 1
zeréckginn
2
wiedergeben schildern, zitieren
rapporter relater, citer
to relate to recount
reproduzir repetir relatar, citar
hei ass eng kleng Anekdot, déi ech esou erëmginn , 1 wéi se mer verzielt gouf
et koum zu engem Sträit, well meng Kolleegin meng Iddie falsch erëmginn huet
3
wiedergeben darstellen
rendre représenter, reproduire
to reproduce to reflect
reproduzir refletir representar, mostrar
de Film huet d' Ambiance 1 vum Buch net erëmginn
4
erbrechen Mageninhalt
rendre vomir
to bring up to vomit
restituir vomitar
d' Kand 1 huet alles erëmginn , 1 wat et giess hat
1
erëmginn
zeréckginn
representéieren