hunn
erëmgeschwat
reflexiv
sich herumsprechen
s'ébruiter
to get around to spread news, rumours
espalhar-se divulgar-se
esou eppes schwätzt sech séier erëm