Erënnerungen
Erënnerunge
1
Erinnerung im Gedächtnis
souvenir dans la mémoire
memories
lembrança recordação
meng Bomi huet hir Erënnerungen aus de Krichsjoren niddergeschriwwen
2
an Erënnerung behalen
in Erinnerung behalten
garder le souvenir de
to have a memory of
ter uma recordação de
ech hunn eise Konveniat a gudder Erënnerung behalen