Erfarungswäerter
Erfahrungswert
valeur empirique
empirical value
valor empírico
d' Wëssenschaftler 1 hunn nach net genuch Erfarungswäerter gesammelt, fir kënnen hiren definitive Rapport ze maachen